(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Πρόσμικτα στεγανοποίησης

ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΠΕΤΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

H πρόσφατη τεχνολογική επανάσταση Velosit CA

 

Στην τεχνική λύση αυτή, παρουσιάζουμε μια επανάσταση.

Πρόκειται για την υπέρβαση της παλαιάς πλέον τεχνολογίας των αυτούσια κρυσταλλοποιητικών προσμίκτων, που όλοι οι μηχανικοί επί δεκαετίες γνωρίζουν, από ένα επαναστατικό πρόσμικτο που αναιρεί τα όχι και λίγα μειονεκτήματα της προηγούμενης τεχνολογίας. Και στις γραμμές που θα ακολουθήσουν, πρέπει να αναφερθούμε και στα μειονεκτήματα αυτά.

 

Η στεγανοποίηση μέσω δημιουργίας κρυστάλλων

Η χημεία

 • Το κρυσταλλικό πρόσμικτο VELOSIT CA 112 ως κρυσταλλικό πρόσμικτο ανώτατης ποιότητας δημιουργεί κρυστάλλους στους πόρους και τις ρωγμές του μπετόν, οι οποίοι μειώνουν δραματικά τον όγκο του πορώδους.
 • Όταν το πρόσμικτο αυτό προστίθεται στο σκυρόδεμα τα κρυσταλλικά συστατικά του (Na2VCA), αντιδρούν με το νερό, τα υδροξείδια του ασβεστίου Ca(OH)2, καθώς και άλλα μεταλλικά οξείδια και άλατα που εμπεριέχονται στο σκυρόδεμα. Η χημική αντίδραση που ακολουθεί οδηγεί σε αδιάλυτες ενώσεις κρυστάλλων (CAVCA)

Ca(OH)2  + Na2VCA   =>  2 NaOH  +  CaVCA

 • Τα τριχοειδή, οι πόροι και οι ρωγμές του μπετόν γεμίζουν με κρυστάλλους. Ακόμα και αν οι τριχοειδείς ρωγμές συνεχίζουν και εμφανίζονται καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του σκυροδέματος, το κρυσταλλικό πρόσμικτο συνεχίζει να ενεργοποιείται, παρουσία υγρασίας, σφραγίζοντας τα καινούργια επιπλέον κενά. Έτσι γίνεται μόνιμο μέρος όλης της μάζας του σκυροδέματος για όλη την ζωή του.
 • Η ποσότητα και ο χρόνος ανάμειξης των κρυστάλλων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως την σύνθεση του σκυροδέματος (W/Z), την καμπύλη αδρανών, την παρουσία νερού, (ιδανικά αρκετούς κύκλους ενυδάτωσης-ξήρανσης) κτλ.
 • Οι κρύσταλλοι αυτοί είναι λευκοί και βελονοειδείς. Ο μηχανισμός δημιουργίας τους είναι μη αναστρέψιμος και μόνιμος, πράγμα που σημαίνει ότι σε περίπτωση μελλοντικών ρωγμών είτε από συρρίκνωση πήξης, είτε από θερμική ή μηχανική δράση οι ρωγμές αυτές θα αυτοεπουλωθούν πάλι από αδιάλυτους κρυστάλλους.
 • Το ελεύθερο νερό είναι μια υποχρεωτική προϋπόθεση για την χημική αντίδραση
 • Οι κρύσταλλοι γεμίζουν πόρους και ρωγμές σε εύρος έως 0.5 mm

1. Το νερό στους πόρους είναι ένα διάλυμα 0.17% υδροξειδίου του ασβεστίου (CH)

2. Αρχίζει η δημιουργία κρυστάλλων οι οποίο στενεύουν τους πόρους και τις ρωγμές

3. Οι κρύσταλλοι φράσσουν και στεγανοποιούν πόρους και ρωγμές

 

ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CA 112

 

Πλεονεκτήματα του προσμίκτου VELOSIT CA 112

Η Velosit διαθέτει εδώ και χρόνια το CA 112, το δικό της, -συμβατικό πλέον-, κρυσταλλοποιητικό πρόσμικτο

Αντιστοιχεί ποιοτικά, δοσολογείται και εφαρμόζεται όπως τα επώνυμα αντίστοιχα πρόσμικτα της αγοράς, ενώ η έντονη ερευνητική δραστηριότητα της Velosit, το εξέλιξε σημαντικά σε σχέση με τον ανταγωνισμό, (πριν το υπερκεράσει η ίδια με το CA 113 που θα παρουσιαστεί πιο κάτω).

 • Αυτοεπούλωση έως 0.5 mm(Η αγορά δίνει συνήθως έως 0,4 mm)
 • Δοσολόγηση και επί τόπου του έργου ακόμη και σε μικρούς αναδευτήρες.
 • Δοσολογείται και ως προς το νερό και όχι μόνον ως προς το τσιμέντο, όπως τα συμβατικά πρόσμικτα
 • Ανθεκτικά σε υψηλές υδροστατικές πιέσεις 16 bar σε σωστά παρασκευασμένο μπετόν
 • Περιορισμένη επίδραση στην μελέτη σύνθεσης
 • Η επιφάνεια του μπετόν μπορεί να δεχτεί επόμενα υλικά
 • Πληροί το Ευρωπαϊκό πρότυπο για στεγανοποιητικά μάζης.
 • Συσκευάζεται σε πλαστικούς στεγανούς σάκους
 • Έχει μικρή δοσολόγηση και δεν επηρεάζεται από παγετό. Ιδανικό για δύσκολα περιβάλλοντα.

 

Δοσολόγιση κρυσταλλικού CA112

Η πλήρης φραγή των πόρων είναι συνήθως εφικτή ως προς μία σχέση νερού/ τσιμέντου έως 0.55.

Τι σημαίνει αυτό;  Σημαίνει ότι σε ολοένα υψηλότερες σχέσεις W/Z, οι κρύσταλλοι μπορεί να μην επαρκούν πλέον ποσοτικά για να γεμίσουν πλήρως το αυξημένο αυτό πορώδες.

Αλληλεπίδραση με άλλα συστατικά του μπετόν

 • Ρευστοποιητές / Υπερρευστοποιητές: Συνήθως δεν επηρεάζουν
 • Αερακτικά: Καλό είναι να γίνει δοκιμή
 • Επιταχυντές: Έντονη αλληλεπίδραση με επιταχυντές βάσεως ασβεστίου (π.χ. Nitcal) => Δεν ενδείκνυται η χρήση!
 • Επιβραδυντές: Όταν είναι βάσεως κιτρικού οξέος μπορεί να χάσουν την αποτελεσματικότητα τους. Να δοκιμάζονται οπωσδήποτε!

 

Τα μειονεκτήματα των παραδοσιακών κρυσταλλοποιητικών προσμίκτων

 • Υδρόφιλα: Η επιφανειακή τριχοειδής απορρόφηση υγρασίας (νότισμα) είναι συχνά υψηλότερη από το μπετόν χωρίς πρόσμικτο. Ο λόγος είναι ότι οι κρύσταλλοι είναι υδρόφιλοι. Το επιφανειακό «νότισμα» προάγει την ενανθράκωση, την ρύπανση, εκθέτει την επιφάνεια σε κινδύνους παγετού και σε κάθε οπτική, χημική, ή φυσική επιβουλή που χρησιμοποιεί σαν όχημα το νερό. Το μειονέκτημα αυτό λύθηκε με το πρόσμικτο Velosit CA 113, το οποίο κάνει και παράλληλο υδροφοβισμό. Το νερό δεν εισέρχεται, αλλά ο υδροφοβισμός είναι έτσι ρυθμισμένος ώστε να επιτρέπει την πρόσφυση υδατικής βάσεως υλικών (χρωμάτων, κονιαμάτων κλπ.)

 

 • Η στεγανότης απαιτεί καιρό για να επέλθει. Δεν υπάρχει καν στεγανοποίηση αν δεν παραχθεί κρυσταλλική μάζα. Και αυτό το μειονέκτημα λύθηκε με το πρόσμικτο Velosit CA 113, το οποίο κάνει, από την σκυροδέτηση ήδη, παράλληλο υδροφοβισμό μάζης. Έχουμε στεγανοποίηση ήδη από τον ξυλότυπο.

 

 • Τάση εμφάνισης αλάτων και αποχρωματισμού (ιδίως σε συνδυασμό με ιπτάμενη τέφρα ή τσιμέντο τύπου slag) Και αυτό το  μειονέκτημα αυτό λύθηκε με το πρόσμικτο Velosit CA 113, το οποίο κάνει και παράλληλο υδροφοβισμό μάζης και απαγορεύει στα άλατα να μεταναστεύουν στην επιφάνεια.

 

 • Δεν συνδυάζονται με υψηλή δοσολόγηση υλικών αντικατάστασης ποζολανικών τσιμέντων. Οι ποζολάνες αντιδρούν και αυτές με το υδροξείδιο του ασβεστίου (CH) και το μετατρέπουν σε πυριτικές ενώσεις του ασβεστίου. Με τον αργό αυτόν τρόπο ανταγωνίζονται την κρυσταλλοποίηση. Η ιπτάμενη τέφρα (FA) καταναλώνει υδροξείδιο του ασβεστίου ίσο με 30% του βάρους της, όταν ολοκληρωθεί η πλήρης ποζολανική αντίδραση, μετά 1- 3 χρόνια. Το τσιμέντο Portland (OPC), παράγει μόνον το 20-25% του υδροξειδίου του ασβεστίου και για τον λόγο αυτό η τέφρα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 75%  σε σύγκριση με το τσιμέντο Portland, με άλλα λόγια η σχέση τους να είναι 57 μέρη Portland προς 43 μέρη τέφρα. Όσο χαμηλότερη είναι η περιεκτικότητα σε ποζολάνες, τόσο καλύτερη είναι η κρυσταλλοποιητική αντίδραση.

Και αυτό το  μειονέκτημα αυτό λύθηκε με το πρόσμικτο Velosit CA 113, το οποίο κάνοντας μια παράλληλη, ανεξάρτητη και τελείως διαφορετικής χημείας στεγανοποίηση (υδροφοβισμό μάζης) αντισταθμίζει μια τυχόν επηρεασμένη από τις ποζολάνες παραγωγή κρυστάλλων.

 

ΤΟ EΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CA 113

H ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΑΖΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

VELOSIT CA 113: Η τελευταία γερμανική τεχνολογία στα κρυσταλλοποιητικά πρόσμικτα

Η υδροφοβική του παράμετρος, μαζί με άλλες ιδιότητες της σύνθεσής του, το κάνουν να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό και καθιστά άνευ νοήματος την «αντικατάσταση του με παρόμοιο».

 • ΟΧΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΛΑΤΩΝ!
 • ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΠΕΤΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ    ΕΠΙΧΩΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ, Ή ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΕΞΑΡΧΗΣ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ.
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΑΝ ΕΝΕΡΓΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ
 • Αυτοεπούλωση έως 0.5 mm(Η αγορά δίνει συνήθως έως 0,4 mm)
 • Στεγανοποίηση στα 16 bar για κάθε κανονικά παρασκευασμένο μπετόν
 • Επιβραδύνει την ενανθράκωση λόγω και της επιφανειακής υδροφοβίωσης
 • Ενεργός αναστολέας διάβρωσης
 • Δοσολόγηση και επί τόπου του έργου ακόμη και σε μικρούς αναδευτήρες.
 • Δοσολογείται και ως προς το νερό και όχι μόνον ως προς το τσιμέντο, όπως τα συμβατικά πρόσμικτα
 • Περιορισμένη επίδραση στην μελέτη σύνθεσης
 • Η υδροφοβιωμένη επιφάνεια του μπετόν μπορεί να δεχτεί επόμενα υλικά υδατικής βάσης
 • Ανθεκτικό σε επαφή με θαλασσινό νερό
 • Εύκολο στην ανάμιξη
 • Αύξηση 1% των τελικών αντοχών
 • Μειωμένη επίδραση στην κάθιση και ανάπτυξη των αντοχών
 • Αύξηση της αντοχής του μπετόν έναντι επιθετικών ουσιών στο εύρος 3-12 του pH καθώς και έναντι μαλακού νερού με χαμηλή περιεκτικότητα σε ιόντα
 • Πιστοποίηση για επαφή με πόσιμο νερό
 • Πληροί το Ευρωπαϊκό πρότυπο για στεγανοποιητικά μάζης.
 • Συσκευάζεται σε πλαστικούς στεγανούς σάκους
 • Έχει μικρή δοσολόγηση και δεν επηρεάζεται από παγετό. Ιδανικό για δύσκολα περιβάλλοντα.

 

Η επιφανειακή υδροφοβίωση φράσσει κάθε ουσία που έρχεται σε διάλυση με την βροχή, αποκλείοντας χημικές, φυσικές και αισθητικές προσβολές, όπως ενανθράκωση, αποφλοιώσεις από παγετό, ρύπανση πρόσοψης κλπ.

 

To Tunnel της Ισμαηλίας κάτω από το Σουέζ, που ενώνει την Αίγυπτο με το Σινά

Στεγανοποιητικό μάζης Velosit CA 113 και κορδόνι αρμών σκυροδέματος Velosit WS 801

 

Η επανάσταση του CA 113 στα πρόσμικτα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο βήμα προς το μέλλον, αν συνοδεύεται και με την παράλληλη επανάσταση στα κορδόνια αρμών σκυροδέτησης.

Πρόκειται για το κορδόνι WS 801 που κατήργησε πλέον την παλαιά τεχνολογία βάσεως μπετονίτου.

 

Το επαναστατικό γερμανικό κορδόνι αρμών σκυροδέτησης Velosit WS 801

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 • Διόγκωση 1000% , αντί γία 210% που έχουν τα κορδόνια μπετονίτου. Επομένως αρκεί μία μόνον διατομή για όλες τις περιπτώσεις!
 • Τελευταίας τεχνολογίας (όχι μπετονίτου!)
 • Στεγανό σε στήλη ύδατος 50 m βάσει ΕΝ 12390-8
 • Εφαρμογή και με απλό κάρφωμα. Γίνεται, αλλά δεν χρειάζεται υποχρεωτικά συγκόλληση/πλέγματα.
 • Απεριόριστοι κύκλοι ζωής. Επανέρχεται αν προσβληθεί από βροχή πριν την σκυροδέτηση.
 • Με χρονοκαθυστέρηση ώστε να επιτρέψει στο μπετόν να αναπτύξει αντοχές.
 • Απεριόριστοι αυτορρυθμιζόμενοι κύκλοι ζωής διόγκωσης/συρρίκνωσης .
 • Ακολουθεί λόγω μικρού πάχους και τέλειας ευκαμψίας κάθε κακή γεωμετρία υποβάθρου.
 • Αναστρέψιμη διόγκωση. Τα κορδόνια μπετονίτου διογκώνονται πλήρως μετά την επαφή με νερό και «νεκρώνονται» γεωμετρικά και κινητικά. Το κορδόνι WS 801 αυξομειώνεται αυτόματα σε απεριόριστους κύκλους ανάλογα με τον συνδυασμό υδροστατικής πίεσης /υγρασιακού φορτίου.
 • Η πολύ λεπτή στρώση του WS 801, δεν δίνει μεγάλη επιφάνεια προσβολής, και έτσι το κορδόνι δεν κινδυνεύει να «ξεπλυθεί» ή να μετατοπισθεί από την ορμή της σκυροδέτησης, αν εφαρμοσθεί με κόλλα. Οι αφανείς μετατοπίσεις προς την ακμή του αρμού επιφέρουν καταστροφικές θραύσεις της    κατά την διόγκωση. Αν η τοποθέτηση του γίνει με καρφιά ή με το απλό καρφωτικό τότε αποκλείεται   έτσι και αλλιώς κάθε μετατόπιση του.
 • Το κορδόνι WS 801 ενεργοποιείται και με λύματα και με θαλασσινό νερό, ή κάθε νερό με άλατα.
 • Εξαιρετική επιλογή για προκατασκευασμένα στοιχεία θόλων σηράγγων.

 

Στις περισσότερες λύσεις που παρουσιάζουμε στο site αυτό, μπορεί να διαισθανθεί κανείς την μεγάλη διαφορά στις συνθέσεις και τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για τα υλικά.

Ο λόγος που υπερτερούν είναι προφανής: Το γεωγραφικό σημείο της απόλυτης ποιότητας και των αυστηρών προδιαγραφών στην Ευρώπη - σε κάθε τομέα - περιορίζεται στο τρίγωνο που αποτελείται από τις Σκανδιναβικές χώρες, την Γερμανία και τις Κάτω Χώρες. Ότι αποπειραθεί να παραχθεί για την εκεί εγχώρια κατανάλωση, περνά μέσα από τα αυστηρότατα φίλτρα ενός πολύ απαιτητικού καταναλωτικού κοινού και ενός σε βάθος εκπαιδευμένου τεχνικού κόσμου.