(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Πρόσμικτα στεγανοποίησης

H VELOSIT ΕΞΕΛΙΣΣΕΙ ΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΕΤΟΝ

ΚΑΤΑ 2 ΓΕΝΙΕΣ : ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΑΤΩΝ. ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

 

Οι περισσότεροι γνωρίζουν τα πρόσμικτα στεγανοποίησης μπετόν με βάση την ανάπτυξη κρυστάλλων και την μοναδική ιδιότητα τους, να αυτοεπουλώνονται σε περίπτωση ρηγμάτωσης. Ένα τέτοιο πρόσμικτο είναι το VELOSIT CA 112.

H πρώτη εξέλιξη που έρχεται είναι ο συνδυασμός του και με υδροφοβισμό. Είναι το υλικό VELOSIT CA 113.

Το υδροφοβιωμένο κρυσταλλοποιητικό πρόσμικτο CA 113 εκτός από τον συνδυασμό 2 μεθόδων στεγανοποίησης μάζης δεν παράγει τα ενοχλητικά άλατα, όταν το μπετόν προσβληθεί από νερό, και παρέχει στεγανότητα από την πρώτη μέρα της σκυροδέτησης.

Η επόμενη εξέλιξη είναι το VELOSIT CA 117, το οποίο παρέχει την κρυσταλλοποίηση μαζί και με ρευστοποίηση. Προσμιγνύοντας το, αποκτούμε με μία μόνον δοσολόγηση και τις δύο ιδιότητες

 

ΚΑΙ ΤΑ 3 ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΔΙΝΟΥΝ ΑΝΤΟΧΗ 13 bar ΣΕ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (130 m ΒΑΘΟΣ ΝΕΡΟΥ)