(+30) 210 68 27 105

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

CA 112

Κρυσταλλοποιητικό στεγανοποιητικό πρόσμικτο μάζης μπετόν. Ευρωπαϊκή πιστοποίηση CE (ΕΝ934-2)

Κλικ στην φώτο για μεγένθυνση

Συσκευασία

Πλαστικά σακιά των 20 kg (περίπου για μια βαρέλα των 8 - 10 m3 )

Κατανάλωση

2,5 kg ανά m3 για το σκυρόδεμα C20/25 (για N/T 0,45). Το μπετόν πρέπει να περιέχει από 280 kg τσιμέντο/m3 και άνω.

Διάρκεια αποθήκευσης

Τουλάχιστον 12 μήνες στους 5°C έως 35 °C σε ξηρό χώρο και χωρίς έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία.

Ιδιότητες

To Velosit® CA 112 είναι ένα πρόσμικτο σε μορφή σκόνης που ενεργοποιεί μια κρυσταλλοποιητική αντίδραση στην μάζα του μπετόν. Το υλικό αντιδρά με την υδράσβεστο του μπετόν και μετατρέπει την μάζα του σε μόνιμα αδιαπέραστη από το νερό. Η διαφορά από τα γνωστά πρόσμικτα είναι ότι δημιουργεί αυτοεπουλώμενη μάζα. Μελλοντικές ρωγμές στο σκυρόδεμα αυτοσφραγίζονται από κρυστάλλους τους οποίους δημιουργεί το ίδιο το νερό που προσπαθεί να εισέλθει στις ρωγμές αυτές. To CA 112 μπορεί να συνδυασθεί, όπου αυτό είναι επιθυμητό με υπερρευστοποιητές μάζης. Καλό είναι αποφεύγονται κάποιοι υπερρευστοποιητές βάσεως ασβεστίου ή μαγνησίου (π.χ. βάσεως μαγνησιακής σουλφονικής λιγνίνης), οι οποίοι άλλωστε δεν είναι και οι καταλληλότεροι για μεταφερόμενο μπετόν, αλλά συνήθως εφαρμόζονται σε λιθόστρωτα. Το Velosit® CA 112 πληροί την πανευρωπαϊκή πιστοποίηση ΕΝ 934-2 για πρόσμικτα  σκυροδέματος και έχει ταξινομηθεί σαν στεγανοποιητικό βάσει του πίνακα 9. Το υλικό μπορεί να προσμιχθεί στο μπετόν, είτε στην μονάδα παραγωγής, είτε στην οικοδομή με πρόσμιξη στην βαρέλα. Οι βασικές ιδιότητές του είναι οι κάτωθι:

●  Αυτοεπούλωση μελλοντικών στατικών ρωγμών έως 0,4 mm

●  Στεγανοποίηση στα 16 bar για κάθε κανονικά παρασκευασμένο μπετόν

● Επιβραδύνει την ενανθράκωση

● Ανθεκτικό σε επαφή με θαλασσινό νερό

●  Εύκολο στην ανάμιξη

● Αύξηση των τελικών αντοχών

● Μειωμένη επίδραση στην κάθιση και ανάπτυξη των αντοχών

● Αύξηση της αντοχής του μπετόν έναντι επιθετικών ουσιών στο εύρος 3-12 του pH καθώς και έναντι μαλακού νερού με χαμηλή περιεκτικότητα σε ιόντα

● Πιστοποίηση για επαφή με πόσιμο νερό

Πεδίο Εφαρμογής

Στεγανό μπετόν τοιχίων και δαπέδων υπογείου, κεκλιμένων στεγών. δεξαμενών ποσίμου ύδατος, κολυμβητικών δεξαμενών, βιολογικών καθαρισμών, φρεατίων ανελκυστήρων, γκαράζ μεγάλου βάθους. Στεγανό, αντιδιαβρωτικό μπετόν, πύργων ελέγχου, πύργων εκπομπών, πυλώνων, γεφυρών κλπ. Ιδανικό σε δεξαμενές μεγάλου βάθους και μπετόν υδραυλικών έργων, φραγμάτων, στοών, καναλιών, υδροηλεκτρικών εργοστασίων. Εφαρμόζεται και σε εκτοξευμένο σκυρόδεμα. Δυνατότητα εφαρμογής και εκ των υστέρων, σαν dry shake, πάνω σε οριζόντιες πλάκες σκυροδέματος. Σε μπετόν σε επαφή με θαλασσινό νερό, φροντίζουμε να έχουμε έναν χαμηλό συντελεστή νερού/τσιμέντου (W/Z), καθώς και ένα κατάλληλο σχεδιασμό του οπλισμού, με επαρκή επικάλυψη και καλή δόνηση, ώστε να μην προκύψουν εξαρχής μεγάλες ρωγμές.

Τρόποι Εφαρμογής

  1. 1. Απαιτήσεις σκυροδέματος

 

Η επίτευξη στεγανού σκυροδέματος με πρόσμικτα απαιτεί από το σκυρόδεμα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις.

Τσιμέντο: Το Velosit® CA 112 χρησιμοποιείται με το σύνολο των τσιμέντων CEM 1-III R και N (ASTM τύποι Ι-V). Τα μόνα τσιμέντα που δεν ενδείκνυνται είναι εκείνα που περιέχουν περισσότερο από 50% ποζολανικά συστατικά. Η περιεκτικότητα του μπετόν σε  τσιμέντο να μην είναι λιγότερη από 280 kg/m3.

Πτητική τέφρα: Να μην υπερβαίνει στο τσιμέντο το 50%

Νερό: Κανονικό πόσιμο νερό. Ο συντελεστής N/T ας μην υπερβαίνει το 0,6.

Ποζολανικά: Τα ποζολανικά πρόσμικτα όπως Microsilica κλπ. καλό είναι να αποφεύγονται διότι ανταγωνίζονται το πρόσμικτο ως προς την διαθέσιμη υδράσβεστο.

Αδρανή και άμμος: Να τηρούνται οι καμπύλες αδρανών όπως απαιτεί η πρακτική και οι προδιαγραφές του σκυροδέματος.

Άλλα πρόσμικτα: Το Velosit® CA 112 είναι συμβατό  με όλα τα πιστοπιημένα πρόσμικτα του εμπορίου. Αν υπάρχει αμφιβολία για κάποιο από εκείνα, να διενεργείται μια πειραματική μίξη.

Οπλισμός:  Ο σχεδιασμός του οπλισμού δεν επηρεάζεται από την χρήση ή την μη χρήση του Το Velosit® CA 112

 

  1. 2. Δοσολόγηση του Velosit® CA 112

Γενικά: Η δοσολόγηση του υλικού εξαρτάται από την ποσότητα του νερού, συνυπολογιζομένης και της υγρασίας των αδρανών του μπετόν. Προσθέτουμε 1,8% Velosit® CA 112 δηλαδή 1,8 kg /100 lit νερού. Σε ένα τυπικό μπετόν με  300 kg τσιμέντο ανά m3 και με μια σχέση νερού/τσιμέντου 0,45 αυτό αντιστοιχεί σε μια δοσολόγηση 0,8% στο βάρος του τσιμέντου.

Δοσολόγηση στην μονάδα παραγωγής: Προσθέτουμε το Velosit® CA 112 μαζί με τα αδρανή. Αναμιγνύουμε κανονικά.

Δοσολόγηση στην βαρέλα: Προσθέτουμε το Velosit® CA 112 στην βαρέλα όταν το φορτηγό αφιχθεί στο έργο. Αναμιγνύουμε για 8 λεπτά στις γρήγορες στροφές.

Σημείωση: Όταν προσθέτουμε πρόσμικτα στην οικοδομή δηλαδή σε περιβάλλον μη ηλεκτρονικής δοσολόγησης, όπως είναι η μονάδα παραγωγής του μπετόν, ενδέχεται σε σπάνιες περιπτώσεις να έχουμε μια επιβράδυνση ή μια επιτάχυνση της πήξης. Οι αντοχές και η στεγανοποίηση μένουν ανεπηρέαστες. Το φαινόμενο αυτό είναι σχεδόν αδύνατον να συμβεί όταν χρησιμοποιούμε κανονικά τσιμέντα Portland και οφείλεται κυρίως σε λιγότερο συμβατικά τσιμέντα ή ποζολάνες που χρησιμοποίησε ο παραγωγός. Αν έχουμε τις αμφιβολίες μας ως προς τον παραγωγό, καλό είναι να γίνει ένα μικρό δείγμα λίγων κιλών και μάλιστα στον χώρο του. Η φαινομενική μόνον, αυτή πήξη συμβαίνει μόνον αν αντλήσουμε το σκυρόδεμα αμέσως αφού προσθέσουμε το πρόσμικτο. Αυτή η φαινομενική πήξη παρουσιάζεται εντός των πρώτων 5 ‘ μετά την δοσολόγηση και εξαφανίζεται αν συνεχίσουμε να αναμιγνύουμε. Είναι πολύ σημαντικό η ανάμιξη να διαρκέσει τουλάχιστον 5’ μετά την δοσολόγηση και ακόμη καλύτερα να συστήνουμε τα 8 λεπτά διότι είναι γνωστή η βιασύνη που επικρατεί στα εργοτάξια.

Δοσολόγηση σε μικρές μπετονιέρες οικοδομής:  Επειδή σε αυτές η ανάμιξη δεν είναι ισχυρή καλό είναι να μην προσθέτουμε το Velosit® CA 112 αυτούσιο αλλά σαν μια λάσπη από το υλικό με ίσο έως διπλάσιο νερό ώστε να αναμιχθεί εύκολα με το μίγμα.

 

3. Σκυροδέτηση

Η σκυροδέτηση γίνεται κανονικά. Το ίδιο και η δόνηση. Σε κατασκευαστικούς αρμούς υπάρχουν κατάλληλα κορδόνια της Velosit.

4. Ωρίμανση

 

Η ωρίμανση και η μετέπειτα φροντίδα της ακολουθούν κανονικά

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΣΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η καλύτερη συμπεριφορά του σκυροδέματος σε διαβρωτικούς παράγοντες (ενανθράκωση), παραθαλάσσιες συνθήκες, για την Ελλάδα σύμφωνα με τον ΚΤΣ θα προκύψει:

1) με μεγάλη κατηγορία αντοχής C25/30 ή C30/37

2) Με ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου 300—330 kg/m3

3) Με χαμηλό λόγο Ν/Τ ( 0,50—0,55)

4) Καλή και συμπύκνωση και συντήρηση

5) Μεγάλη επικάλυψη οπλισμών > 35mm

 

5. Καθαρισμός

 Καθαρίζουμε οτι λερωθεί απο το  Velosit® CA 112 όσο αυτό είναι ακόμη φρέσκο, με νερό.

6. Προδιαγραφές

Χρώμα: γκρι

Πυκνότητα: 1,1 kg/lit

Αδιαπερατότητα από νερό βάσει ΕΝ 12390-8 (σε σκυρόδεμα με 310 kg OPC/m3 με σχέση Ν/Τ 0,45

Θετικές υδροστατικές πιέσεις:     16 bar (190 psi)

Αρνητικές υδροστατικές πιέσεις: 16 bar (190 psi)

Αντοχή σε θλίψη ως προς το σκυρόδεμα χωρίς πρόσμικτο:

Μετά 7 ημέρες:   +2%

Μετά 28 ημέρες  +3%

Αυτοεπούλωση στατικών ρωγμών: έως 0,4 mm (16 mils)

Κλάση ευφλεκτότητας κατά ΕΝ13501-1: Class 1

 

7. Συσκευασία

Πλαστική συσκευασία 20 kg

Παρατήρηση

Σκυρόδεμα με Velosit® CA 112 είναι δυνατόν να επηρεασθεί χρωματικά όταν προσβληθεί από νερό, λόγω της αντίδρασης κρισταλλοποίησης. Σε τοιχία υπογείων, υπόγεια έργα, δεξαμενές κλπ. αυτό δεν έχει καμία σημασία. Αν κάπου αυτό δεν είναι επιθυμητό (εμφανές μπετόν π.χ.) τότε χρησιμοποιήστε το Velosit® CA 113.

Προδιαγραφές

Ευρωπαϊκή πιστοποιήση CE. Συντελεστής απορρόφησης νερού W24 = 0,5 kg/m21/2. Ειδικό βάρος 1,0 kg/lit